KickM

(Electro) Techniek    

Wieldraaierstraat 5

4204 EW Gorinchem

+31(0)6 41017781

martijn@KickM.nl

www.KickM.nl

 

Onderstaand vindt u de koninklijke metaalunie leveringsvoorwaarde welke op al onze overeenkomste van toepassing zijn :

 

 

METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal)

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1.1.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

 

1.2.

 

De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

 

1.3.

 

Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

 

1.4.

 

 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie.

 

Artikel 2:

 

Aanbiedingen

 

2.1.

 

 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

 

2.2.

 

Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen </p><p>enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de </p><p>juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. </p><p>2.3. </p><p>De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op </p><p>levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. </p><p>De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking. </p><p>2.4. </p><p>Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer </p><p>het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om </p><p>zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te </p><p>brengen. </p><p>Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom </p><p>3.1. </p><p>Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer </p><p>de auteursrechten en alle rechten van industriële </p><p>eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, </p><p>verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, </p><p>(proef)modellen, programmatuur enz. </p><p>3.2. </p><p>De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom </p><p>van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever </p><p>voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn </p><p>gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande </p><p>uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer </p><p>niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. </p><p>Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van </p><p>deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze </p><p>boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet </p><p>worden gevorderd. </p><p>3.3. </p><p>Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als </p><p>bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer </p><p>gestelde termijn retourneren. Bij overtreding </p><p>van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer </p><p>een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete </p><p>kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden </p><p>gevorderd. </p><p>Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen </p><p>4.1. </p><p>Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen </p><p>en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze </p><p>geen directe betrekking hebben op de opdracht. </p><p>4.2. </p><p>Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens </p><p>hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en </p><p>voor de functionele geschiktheid van door of namens hem </p><p>voorgeschreven materialen. </p><p>4.3. </p><p>Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak </p><p>van derden met betrekking tot het gebruik van door </p><p>of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, </p><p>ontwerpen, materialen, monsters, modellen en </p><p>dergelijke. </p><p>4.4. </p><p>Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil </p><p>gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening </p><p>(laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor </p><p>schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever. </p><p>Artikel 5: Levertijd </p><p>5.1. </p><p>De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer </p><p>bij benadering vastgesteld. </p><p>5.2. </p><p>Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode </p><p>gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren </p><p>onder de omstandigheden die hem op dat moment </p><p>bekend zijn. </p><p>5.3. </p><p>De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer </p><p>over alle commerciële en technische details overeenstemming </p><p>is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, </p><p>goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van </p><p>opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is </p><p>ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de </p><p>uitvoering van de opdracht is voldaan. </p><p>5.4. </p><p>a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die </p><p>welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd </p><p>en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer </p><p>de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de </p><p>tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden </p><p>uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning </p><p>van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze </p><p>worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. </p><p>b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of </p><p>uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de </p><p>materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en </p><p>om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in </p><p>de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, </p><p>zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de </p><p>planning dit toelaat. </p><p>c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door </p><p>opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode </p><p>verlengd met de duur van de opschorting. Als </p><p>voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning </p><p>van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de </p><p>werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning </p><p>dit toelaat. </p><p>d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd </p><p>en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane </p><p>vertraging. </p><p>5.5. </p><p>Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode </p><p>geeft in geen geval recht op schadevergoeding, </p><p>tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. </p><p>Artikel 6: Risico-overgang </p><p>6.1. </p><p>Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms </p><p>2000; het risico van de zaak gaat over op het moment </p><p>dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan </p><p>opdrachtgever. </p><p>6.2. </p><p>Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever </p><p>en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer </p><p>voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, </p><p>transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. </p><p>Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. </p><p>aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, </p><p>gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008. </p><p>Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. </p><p>©Koninklijke Metaalunie </p><p>6.3. </p><p>Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van 12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opaflevering </p><p>van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft ge-drachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw </p><p>bruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij op-op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opdrachtgever </p><p>tot het moment dat hij deze in het bezit heeft nieuw van toepassing. </p><p>gesteld van opdrachtnemer. </p><p>12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken </p><p>Artikel 7: Prijswijziging van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van </p><p>7.1. </p><p>Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgelehet </p><p>sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer verde delen van het werk. </p><p>worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming </p><p>van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is Artikel 13: Aansprakelijkheid </p><p>voltooid. 13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever </p><p>lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is </p><p>7.2. </p><p>Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. </p><p>in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die </p><p>de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel </p><p>redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. </p><p>7.3. </p><p>Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd </p><p>en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag op-13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van </p><p>drachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aan-de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogeleverde </p><p>goederen in rekening brengen. gelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of </p><p>daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de ver-</p><p>Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht goeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door </p><p>8.1. </p><p>Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver-opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (excluplichtingen </p><p>op te schorten, als hij door omstandigheden die sief BTW) in rekening is gebracht. </p><p>bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren </p><p>en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is ver-13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: </p><p>hinderd zijn verplichtingen na te komen. a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade </p><p>en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desge</p><p>8.2. </p><p>Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te wenst tegen deze schade te verzekeren; </p><p>verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andeworden </p><p>onder andere verstaan de omstandigheid dat leve-re verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van </p><p>ranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt </p><p>niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aard-gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid </p><p>bevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient </p><p>het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblok-zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; </p><p>kades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekelooshandelsbeperkingen. </p><p>heid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten </p><p>van opdrachtnemer. </p><p>8.3. </p><p>Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als </p><p>de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes 13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door </p><p>maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na af-of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten geloop </p><p>van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van volge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op </p><p>de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ont-verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerbonden. </p><p>Partijen hebben in dat geval geen recht op ver-king opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor </p><p>goeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te diens rekening aangeleverd nieuw materiaal. </p><p>lijden schade. </p><p>13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspra-</p><p>Artikel 9: Omvang van het werk ken van derden wegens productenaansprakelijkheid als </p><p>9.1. </p><p>Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtontheffingen </p><p>en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn gever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit </p><p>om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. </p><p>9.2 </p><p>In de prijs van het werk zijn niet begrepen: Artikel 14: Garantie </p><p>a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, </p><p>14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden </p><p>metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overherstel- </p><p>of ander bouwkundig werk; eengekomen prestatie. </p><p>b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of </p><p>andere infrastructurele voorzieningen; 14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van </p><p>c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan </p><p>werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde </p><p>op of bij het werk aanwezige zaken; periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde con-</p><p>d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of </p><p>structie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de </p><p>afval; keuze daarvan. </p><p>e. reis- en verblijfkosten. </p><p>Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte </p><p>Artikel 10: Wijzigingen in het werk materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze her</p><p>10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- </p><p>stellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer her-</p><p>of minderwerk als: steld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten </p><p>a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de speci- </p><p>franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demonficaties </p><p>of het bestek; tage en montage van deze delen en de eventueel gemaakb. </p><p>de door opdrachtgever verstrekte informatie niet over- </p><p>te reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opeenstemt </p><p>met de drachtgever. </p><p>werkelijkheid; </p><p>c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt 14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het beafgeweken. </p><p>werken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal </p><p>dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde perio</p><p>10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de </p><p>de in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerprijsbepalende </p><p>factoren die geldt op het moment dat het king. </p><p>meerwerk wordt verricht. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, </p><p>Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: </p><p>de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het -de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opsluiten </p><p>van de overeenkomst. drachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren; </p><p>10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk </p><p>-het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het </p><p>overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden; </p><p>van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening -opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van </p><p>brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het de factuur. </p><p>gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer. </p><p>14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een </p><p>Artikel 11: Uitvoering van het werk zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 ge11.1. </p><p>Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk- </p><p>noemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverzaamheden </p><p>ongestoord en op het overeengekomen tijdstip de zaak. </p><p>kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden </p><p>de beschikking krijgt over de benodigde voor-Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan </p><p>zieningen, zoals: moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden terugge-</p><p>gas, water en elektriciteit; </p><p>zonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: </p><p>-verwarming; </p><p>-de zaak herstelt; </p><p>-afsluitbare droge opslagruimte; -de zaak vervangt; </p><p>- </p><p>op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschre--opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van </p><p>ven voorzieningen. de factuur. </p><p>11.2. Opdrachtgever is </p><p>aansprakelijk voor alle schade, onder 14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de instalandere </p><p>als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of be-latie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opschadiging, </p><p>aan zaken van opdrachtnemer, van opdracht-drachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de </p><p>gever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor deugdelijkheid van de installatie en/of montage. </p><p>het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de </p><p>plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is </p><p>andere overeengekomen plaats. uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel </p><p>gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van </p><p>11.3. Wanneer opdrachtgever zijn </p><p>verplichtingen zoals om-opdrachtgever. </p><p>schreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging </p><p>in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, 14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opzullen </p><p>de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra op-drachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekodrachtgever </p><p>alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de men geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid </p><p>planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de faaansprakelijk </p><p>voor alle voor opdrachtnemer uit de vertra-brieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op </p><p>ging voortvloeiende schade. grond van dit artikel. </p><p>Artikel 12: Oplevering van het werk 14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de </p><p>12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen </p><p>a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; en/of de bewerking opnieuw uit te voeren. </p><p>b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. </p><p>Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik 14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie </p><p>dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opc. </p><p>opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft </p><p>drachtnemer heeft voldaan. </p><p>meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever </p><p>niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk ken-14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gebaar </p><p>heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedge-volg zijn van: </p><p>keurd; -normale slijtage; </p><p>d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van </p><p>-onoordeelkundig gebruik; </p><p>kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen -niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; </p><p>30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die -installatie, montage, wijziging of reparatie door opingebruikname </p><p>van het werk niet in de weg staan. drachtgever of door derden. </p><p>b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die </p><p>12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht </p><p>niet nieuw waren op het moment van levering of op zadit </p><p>onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te ma-ken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door </p><p>ken aan opdrachtnemer. of namens hem zijn aangeleverd; </p><p>c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren </p><p>van zaken van opdrachtgever. </p><p>Artikel 15: Reclamaties </p><p>Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep </p><p>meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek </p><p>heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken </p><p>schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd. </p><p>Artikel 16: Niet afgenomen zaken </p><p>Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, </p><p>blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. </p><p>Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever </p><p>opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik ma-</p><p>ken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW. </p><p>Artikel 17: Betaling </p><p>17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer </p><p>of op een door opdrachtnemer aangewezen </p><p>rekening. </p><p>17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt </p><p>plaats: </p><p>a. bij balieverkoop contant; </p><p>b. bij termijnbetaling: </p><p>-40% van de totale prijs bij opdracht; </p><p>- </p><p>50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal </p><p>of als de levering van materiaal niet in de opdracht is </p><p>begrepen na aanvang van de werkzaamheden; </p><p>-10% van de totale prijs bij oplevering; </p><p>c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum. </p><p>17.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever </p><p>verplicht op verzoek van opdrachtnemer een </p><p>naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te </p><p>verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde </p><p>termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer </p><p>heeft in dat geval het recht de overeenkomst </p><p>te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. </p><p>17.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer </p><p>te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake </p><p>is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke </p><p>schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is. </p><p>17.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar </p><p>als: </p><p>a. een betalingstermijn is overschreden; </p><p>b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van beta-</p><p>ling aanvraagt; </p><p>c. beslag op </p><p>zaken of vorderingen van opdrachtgever </p><p>wordt gelegd; </p><p>d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; </p><p>e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te </p><p>worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, </p><p>onder curatele wordt gesteld of overlijdt. </p><p>17.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen </p><p>de </p><p>overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct </p><p>rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt </p><p>12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze </p><p>hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van </p><p>de maand gezien als een volle maand. </p><p>17.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden </p><p>binnen de </p><p>overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan </p><p>opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd </p><p>met een minimum van € 75,=. </p><p>De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: </p><p>over de eerste € 3.000,= 15% </p><p>over het meerdere tot € 6.000,= 10% </p><p>over het meerdere tot € 15.000,= 8% </p><p>over het meerdere tot € 60.000,= 5% </p><p>over het meerdere vanaf € 60.000,= 3% </p><p>Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger </p><p>zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de </p><p>werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. </p><p>17.8 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het </p><p>gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband </p><p>met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. </p><p>Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht </p><p>18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde </p><p>zaken zolang opdrachtgever: </p><p>a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van </p><p>zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige </p><p>overeenkomsten; </p><p>b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit </p><p>zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; </p><p>c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van </p><p>bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, </p><p>rente en kosten, niet heeft voldaan. </p><p>18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud </p><p>rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening </p><p>niet bezwaren. </p><p>18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft </p><p>ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever </p><p>staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden </p><p>waar deze zaken zich bevinden. </p><p>18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud </p><p>omdat de geleverde zaken zijn vermengd, </p><p>vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht </p><p>de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te </p><p>verpanden. </p><p>Artikel 19: Beëindiging </p><p>Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er </p><p>sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer </p><p>hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds </p><p>goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval </p><p>recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden </p><p>verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. </p><p>Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter </p><p>20.1. Het Nederlands recht is van toepassing. </p><p>20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, </p><p>evenmin als enige andere internationale regeling waarvan </p><p>uitsluiting is toegestaan. </p><p>20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is </p><p>in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis </p><p>van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. </p><p>Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken </p><p>en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. </p><p>20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting </p><p>zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen. </p><p> </p>